منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی
 • رئیس مرکز ( محمدرضا روشنی )
  • قائم مقام و معاون اقتصادی و توسعه ( ایوب اسماعیلی )
   • رئیس دفتر ( )
  • معاون علمی و پژوهشی و مدیر کارگروه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری ( محمدرضا عیوضی قراملکی )
   • مسئول سایت ( )
  • مدیر کارگروه فنی و عمرانی و ترافیک ( )
  • مدیر کارگروه شهرسازی و معماری و فن آوری ( )
  • مدیر کارگروه امور پژوهش ( حمیده میری )
  • مدیر کارگروه محیط زیست و خدمات شهری و بحران ( )