منوی اصلی
     
     درباره مدیریت کارگروه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری

    ماموریت این کارگروه ارتقاء کیفیت امور برنامه ریزی، سیاستگذاری، مدیریتی و اجرایی حوزه های فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری در شهرداری و شهر تبریز می باشد بطوریکه آثار پژوهشی متنوعی را در قالب پروژه های پژوهشی و گزارشات علمی جهت بهره برداری در حوزه های امور اجتماعی، فرهنگی و گردشگری به دست اندرکاران ارائه نماید.

    اعضای این کارگروه متشکل از اساتید جامعه شناسی، مدیریت و گردشگری دانشگاه، متولیان دولتی امور فرهنگی، مدیران فرهنگی شهرداری، معاونین و مدیران گردشگری استان و شهر تبریز میباشند که بر اساس تخصص و تجربه عملیشان انتخاب شده و به شهردار محترم کلانشهر تبریز پیشنهاد شده اند که طی ابلاغی از سوی ایشان به عضویت کارگروه مربوطه درآمده اند.

    وظیفه اعضای این کارگروه تهیه RFP ، بررسی پروپوزال های پیشنهادی و  پژوهشهای انجام شده و ارسال آن جهت تایید نهایی به شورای عالی علمی و پژوهشی مرکز میباشد. لازم به ذکر است اعضای کارگروه با توجه به تجربه و سوابق مطالعاتی و پژوهشی میتوانند بر هزینه های اعلامی در پروپوزال نیز اظهار نظر نمایند.