منوی اصلی
     
     وظایف مدیریت کارگروه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری

    مأموریت این کارگروه، ارتقاء کیفیت امور مدیریتی، اجرایی و فنی حوزه های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و گردشگری در شهرداری و در شهر تبریز میباشد بطوریکه آثار پژوهشی متنوعی را در قالب پروژه های پژوهشی و گزارشات علمی جهت بهره برداری در حوزه امور اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و گردشگری منتشر میسازد.

    کلیه امور و اقدامات مرتبط با پروژه های پژوهشی این کارگروه عبارتند از:

    1. هماهنگی برای شناسایی و اولویت بندی نیازها و خصوصیات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و گردشگری شهرداری تبریز.

    2. برنامه ریزی برای شناسایی مسائل، مشکلات و آسیب های اجتماعی در جهت بهبود شاخص های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و گردشگری شهر تبریز.

    3. بررسی مسائل و نیازمندی های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و گردشگری، تعیین اولویت ها در این زمینه و تعامل و همکاری با حوزه های مرتبط.

    4. بستر سازی در جهت تجهیز و افزایش میزان مشارکت شهروندان در امور اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و گردشگری و کارهای عام المنفعه.

    5. راهبری، هماهنگی و همکاری دستگاه های دخیل در راستای اهداف توسعه اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و گردشگری.

    6. نیازسنجی و تعریف پروژه های پژوهشی امور مدیریتی، اجرایی و فنی حوزه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری.

    7. تهیه درخواست طرح پیشنهادی پروژه های پژوهشی امور مدیریتی، اجرایی و فنی حوزه های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و گردشگری.

    8. دریافت پروپوزال های پژوهشی، مشارکت در انتخاب مجری برای اجرای پروژه مربوطه.

    9. هماهنگی، همکاری، هدایت، نظارت، پیگیری، تهیه گزارش عملکرد و ارائه پیشنهاد در خصوص طرح ها، برنامه ها و رویه های اجرایی مرتبط با حیطه وظایف شهرداری در این حوزه ها.

    10. نظارت و ارزیابی اجرای پروژه ها و اقدامات لازم برای اجرای بهینه پروژه های پژوهشی امور مدیریتی، اجرایی و فنی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و گردشگری.

    11. تدوین فرایندهای بازخوردی انجام کار ارباب رجوع ( راهنمایی، ارجاع نامه، پیگیری درخواست و هماهنگی و ....).

    12. برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری جلسات کارگروه اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و گردشگری.