منوی اصلی
     
     اولویتهای پژوهشی کارگروه محیط زیست، خدمات شهری و بحران

    اولویتهای پژوهشی کارگروه فضای سبز

    1. طرح جامع فضای سبز

    2. طرح جامع آب خام فضای سبز تبریز

    3. امکان سنجی توسعه دیم کاری در احداث و نگهداری فضای سبز شهر تبریز

    4. تعیین سرانه فضای سبز شهر تبریز با آخرین روشهای علمی بر مبنای استانداردهای موجود

    5. بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی در مدیریت فضای سبز شهر تبریز

    6. بررسی آسیب های موثر بر فضای سبز تبریز و راههای مقابله با آن

    7. آسیب شناسی و ارزیابی پارکها و فضاهای سبز شهر تبریز از لحاظ اصول ایمنی و ارائه راهکارهای ارتقاء آن

    8. ارزیابی و آسیب شناسی عملکرد توسعه فضای سبز شهر تبریز در 20 سال گذشته

    9. امکان سنجی توسعه بام سبز در شهر تبریز

    10. طرح مطالعاتی ایجاد پایگاه داده فضای سبز، آب خام، قنوات و شناسنامه درختان با روش های نوین فناوری اطلاعات با استفاده از (GIS )

    11. امکان سنجی ایجاد سیاست ناحیه محوری در توسعه و نگهداری فضای سبز و اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز

    12. بررسی کاربرد گونه های مقاوم به آلودگی هوا و تنش های محیطی در شهر تبریز

    13. نظر سنجی از شهروندان در مورد کمیت و کیفیت فضاهای سبز شهر تبریز

    14. مکان یابی و طراحی مجتمع های تفریحی متعدد و متنوع در کل شهر تبریز با تاکید بر تفریحات زمستانه با توزیع عادلانه در سطح شهر

    15. جایگزینی گیاهان پوششی با نیاز آبی کمتر بجای چمن در فضای سبز سطح شهر تبریز

    16. بررسی و ارائه راهکارهای نوین جابجایی و انتقال درختان

    17. طرح مطالعاتی نحوه تلفیق مناسب فضای سبز در پروژه های عمرانی

    18. بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت امکانات رفاهی و جنبی ارائه شده برای شهروندان در پارکهای شهر تبریز

    19. امکان سنجی اجراء طرحهای ویژه پارک و فضای سبز زمستانی

    20. بررسی تداخل ناصحیح و نامناسب متقابل فضای سبز با پروژه ها و امورات عمرانی ترافیکی و ارائه راهکارهای ایجاد هماهنگی و هم افزایی متقابل بین آنها

    21. تدوین و تنقیح آئین نامه ها و دستورالعمل ها و قوانین مربوط به فضای سبز

    اولویتهای پژوهشی کارگروه خدمات شهری و بحران

    1. تهیه طرح تفصیلی مدیریت بحران شهرداری تبریز بر اساس طرح جامع مدیریت بحران شهر تبریز

    2. طرح جامع مدیریت برف و یخبندان در سطح شهر تبریز

    3. بررسی علل و منابع آلودگی هوای شهر تبریز و تدوین راهکارهای کاهش آلودگی در حیطه وظایف شهرداری

    4. امکان سنجی ایجاد سیستم مدیریت و کنترل پروژه در حوزه خدمات شهری

    5. طرح مطالعاتی جلوگیری از ساختمانهای غیر مجاز و جلوگیری از سد معبر

    6. طرح مطالعاتی مبارزه با جانوران و حشرات موذی و مزاحم شهر

    7. مکان یابی آرامستان جدید شهر تبریز

    8. طرح مطالعاتی ایجاد سامانه جامع ارزیابی و نظارت بر عملکرد حوزه خدمات شهری

    9. طرح تقویت سامانه 137 (نظارت مردمی) با استفاده از فناوری های نوین

    10. آسیب شناسی و ارزیابی طرح های مدیریت خدمات شهری در 20 سال گذشته تبریز

    11. طرح مطالعاتی ایجاد ناحیه محوری در خدمات شهری

    12. تدوین طرح جامع آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز

    13. بررسی میزان تطابق جانمایی ایستگاههای آتش نشانی با کانون های خطرزای شهر تبریز

    14. طرح جامع مدیریت سرویس های بهداشتی در سطح شهر تبریز

    15. طرح مطالعاتی ایجاد سامانه بهینه نگهداری و خدمات امانی در حوزه شهر تبریز

    اولویتهای پژوهشی کارگروه پسماند

    1. بازنگری مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهر تبریز

    2. طرح مکانیزاسیون مدیریت پسماندهای شهر

    3. بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی در مدیریت پسماندهای شهری

    4. طرح مطالعاتی تفکیک پسماندهای شهری از مبدأ

    5. آسیب شناسی و ارزیابی طرح های مدیریت پسماند شهری در 20 سال گذشته تبریز

    6. طرح جامع مدیریت نخاله های ساختمانی شهر تبریز

    7. طرح مدیریت و ساماندهی خودروهای لجن کش شهری

    8. طرح مطالعاتی چگونگی تمرکز کلیه عناصر موظف مدیریت پسماندهای شهری در سازمان مدیریت پسماند

    9. امکان سنجی استحصال گاز متان از مرکز دفن بهداشتی شهر تبریز به روش مشارکت و سرمایه گذاری و تدوین الگوی مناسب سرمایه گذاری برای آن

    10. بررسی امکان سنجی تهیه کود کمپوست از پسماندهای شهری با استفاده از کرم خاکی