منوی اصلی
 
 اولویتهای پژوهشی مدیریت کارگروه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری

1. تدوین سند راهبردی فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی شهرداری تبریز


2. ارزیابی و آسیب شناسی گردشگری تبریز با هدف تعیین و تعریف نماد واحد گردشگری مقبول ملی و بین المللی و تهیه طرح جامع گردشگری تبریز بر اساس آن


3. طراحی و احداث موزه اولین های کشور در شهر تبریز بر اساس مطالعات تاریخی و اسنادی


4. طرح ایجاد سامانه نظرسنجی و نظرخواهی مستمر و مستقیم از شهروندان به منظور اخذ پیشنهادات، نظرات و میزان رضایتمندی شهروندان


5. طرح پژوهشی امکان سنجی استفاده از ظرفیت هیأتهای مذهبی، مساجد و پایگاههای مقاومت در آموزش های شهروندی