منوی اصلی
     
     مصوبات مدیریت کارگروه فنی، عمرانی و ترافیک

    اولین جلسه کارگروه تخصصی فنی و عمرانی مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری تبریز در مورخه 94/6/24 به منظور بررسی پروپوزال پیشنهادی دانشگاه تبریز تحت عنوان "ارزیابی لرزه ای 10 مورد از ساختمانهای شهرداری تبریز و ارائه راهکارهای مقاوم سازی آنها" و پروپوزال پیشنهادی دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان "تدوین و پیاده سازی سامانه مدیریت و کنترل پروژه در پروژه های عمرانی شهرداری تبریز" تشکیل و پس از بحث و بررسی کارشناسی توسط اعضاء محترم کارگروه نهایتاً مقرر گردید در جلسه آتی برای بررسی دقیق تر پروپوزال از دانشگاه صنعتی شریف دعوت به عمل آید. 
    لازم به اشاره است کلیت پروپوزال ارائه شده توسط دانشگاه تبریز مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد تا مراحل بعدی آن پیگیری شود.