منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 19 آبان 1394     |     کد : 234

مبانی کلی تحقيق

علم چيست؟ 

در زبان فارسی و عربی کلمه علم به دو معنای متفاوت به کار برده می‌شود، غفلت از اين دو نوع کاربرد اغلب به خطاهای بزرگی انجاميده است، اين دو کاربرد عبارتند از:

1. معنای اصلی و نخستين علم که دانستن در برابر ندانستن است و به همه دانستنيها صرفنظر از نوع آنها علم می‌گويند .

2. کلمه علم در معنای ديگر فقط به دانستنيهايی اطلاق می‌شود که بر تجربه مستقيم حسی مبتنی باشد، علم در اين معنا در برابر جهل قرار نمی‌گيرد بلکه در برابر همه دانستنيهايی قرار می‌گيرد که آزمون‌پذير نيستند .

 

شناخت علمی:

 شناخت علمی، شناختی است که از بوته آزمايش درآمده است و از دو روش کلی حاصل می‌شود که عبارتند از:

1.      استقراء (Induction) :  استقراء يعنی استدلال از جزء به کل به گونه‌ای که پژوهشگر بر پايه مشاهدات و بررسيهای جزئی خود درباره کل قضاوت می‌کند و تعميم می‌دهد .

2.      قياس (Deduction) :  قياس يعنی استدلال از کل به جزء به گونه‌ای که پژوهشگر با دستيابی به يک شناخت کلی در مورد پديده‌های جزئی قضاوت می‌کند .

فلسفه علم چيست؟

در رابطه با فلسفه علم ديدگاههای مختلفی وجود دارد که به نمونه‌هايی از آنها اشاره می‌شود:

- فلسفه علم عبارت است از صورت‌بندی و تنظيم جهان‌بينی‌هايی که با نظريه‌های علمی مهم سازگار و از برخی جهات بر آنها مبتنی هستند.

- فلسفه علم عبارت است از ظاهر ساختن پيش‌فرضها و تمايلات باطنی دانشمندان.

- فلسفه علم عبارت است از رشته‌ای که به مدد آن مفاهيم و نظريه‌های علمی تحليل و تشريح می‌شوند.

- فلسفه علم عبارت است از نوعی معيار‌شناسی جنبی که به مدد آن مفاهيم و نظريه‌های علمی تحليل و تشريح می‌شوند. 

در جدول زير رابطه بين علم، فلسفه علم و واقعيتها نشان داده شده است:

 مرتبه

 رشته

 موضوع مورد بررسی

0

-

 واقعيتها (پديده‌ها)

1

علم

 تبيين و پيش‌بينی رفتار واقعيتها

2

فلسفه علم

 تحليل روشها و منطق تبيين علمی

 

ملاکهای تمييز معرفت تجربی از ديگر انواع معرفت:

يکی از مباحث عمده‌ای که در فلسفه علم مورد توجه قرار می‌گيرد معيار تمايز علم از غير علم است. ارسطو نخستين فيلسوف علم بود که بر روی مساله تمييز تفسيرهای علمی از غير علمی تاکيد ورزيد. در اوايل قرن بيستم برخی از دانشمندان و فلاسفه بار ديگر به اين مساله توجه نمودند که به دو مورد از اين معيارها اشاره می‌شود: 

- معيار تحقيق‌پذيری (Verifiability criterion ): فلاسفه در ارائه معيارهايی برای تحقيق‌پذيری رهيافتهای گوناگونی را مطرح ساختند از جمله اعضای حلقه وين که پيشنهاد می‌کردند فقط احکام معنادار تجربی تحقيق‌پذير هستند. يک حکم معنادار تجربی است اگر و تنها اگر مشخص ساختن شرايطی که حکم مذکور را صادق می‌سازد امکان‌پذير باشد. 

- معيار ابطال‌پذيری (Falsifiability criterion ): وقتی قانونی علمی وقوع پديده‌هايی را ناممکن اعلام می‌کند، مفهوم دقيقش اين است که در صورت وقوع آن پديده‌ها قانون از صحت می‌افتد و ابطال می‌شود، همه قوانين علمی چنين اند که در صورت اتفاق افتادن برخی حوادث باطل می‌شوند. چنين نيست که قوانين علمی با همه چيز و همه اوضاع سازگار باشند و هرچه حادث شود برای آنها بی‌تفاوت باشد، خاصيت مهم قوانين علمی همين بی‌تفاوت بودن آنها نسبت به پديده‌هاست و همين ويژگی آنها را ابطال‌پذير می‌کند.

 

تفاوت علوم طبيعی (تجربی) و علوم اجتماعی(انسانی) 

ويژگيهای علوم طبيعی:

جستجوی علت پديده‌ها

هدف اصلی: مشاهده و تجربه

مشاهدات متأثر از تئوری اند

مشاهده از بيرون

نفی ايدئولوژی

ويژگيهای علوم اجتماعی:

جستجوی دليل پديده‌ها

هدف اصلی: فهم معنی اعمال

مشاهده و اعمال متأثر از اعتبارند

مشاهده و کشف مشابهت‌ها از درون

قبول دخالت ايدئولوژی

 

 

طبقه‌بندی علوم انسانی 

- علوم انسانی مربوط به حيات طبيعی انسان

- علوم انسانی در ارتباط با محيط طبيعی انسان

- علوم انسانی در ارتباط با ابعاد اقتصادی انسان

- علوم انسانی در ارتباط با حيات اجتماعی انسان

- علوم انسانی در ارتباط با شايستگيهای تکاملی انسان

- علوم انسانی در ارتباط با استعدادها و فعاليتهای مغزی و روانی انسان

- علوم انسانی در ارتباط با ارزشهای اصلی و بايستگيها در مسير تکامل شخصيت فردی و اجتماعی انسان

 

نظريه و انواع آن 

نظريه چيست؟ 

- نظريه، مجموعه‌ای به هم ‌پيوسته از سازه‌ها، مفاهيم، تعاريف و قضاياست که به منظور تبيين و پيش‌بينی پديده‌ها، از طريق تشخيص روابط بين متغيرها، يک نظر نظامدار درباره اين پديده‌ها ارائه می‌دهد.

- نظريه بيان‌کننده مجموعه‌ای از مفاهيم يا فرضهايی است که به صورت سيستماتيک ارتباط متقابل با يکديگر دارند و می‌توان بر اساس آن پديده‌ای را پيش‌بينی و توجيه کرد.

 

ويژگيهای نظريه 

نظريه وقتی از نظر عملی مورد قبول قرار خواهد گرفت که دارای ويژگيهای زير باشد:

1. بايد توانايی تبيين حقايق و مشاهدات مربوط به يک مساله را به ساده‌ترين صورت ممکن داشته باشد، نظريه‌ای که دارای مفروضات اندک و ساده‌تری باشد قابل قبول‌تر از نظريه‌ای است که مشکل و پيچيده است .

2. نظريه بايد با واقعيتهای مشاهده شده در طبيعت و دانش پيشين سازگار باشد .

3. نظريه بايد ابزار لازم را برای آزمون خود فراهم سازد .

4. نظريه بايد انگيزه پژوهشی در جامعه به وجود آورد و زمينه را برای پژوهشهای جديد فراهم سازد .

 

انواع نظريه 

الف) نظريه صوری (Syllogistic ): در اين نوع نظريه کوشش می‌شود که پديده مورد نظر تبيين گردد اما در اين تبيين، پديده به عواملی نسبت داده می‌شود که خود آنها پيچيده و مبهم هستند.

ب) نظريه قياسی(Deductive ): در اين نوع نظريه برای تبيين، از يک پديده مشخص به عنوان مدل استفاده می‌شود. 

ج) نظريه تقليلی(Reductionistic ): اين نظريه مشاهدات را بر اساس ماهيت فرايندهايی که آسانتر از مشاهده حادثه هستند تبيين می‌کند. 

د) نظريه تجريدی(Abstractive ) : نظريه‌هايی هستند که مفاهيم در آنها مبتنی بر تجربه واقعيت نيستند و با استفاده از اصول رياضی امکانات مناسبی برای تبيين پديده‌های علمی فراهم می‌آورد.

 

معيارهای ارزيابی نظريه‌ها 

سه معيار کلی برای ارزيابی يک نظريه می‌توان برشمرد:

1. تطابق آن با مشاهدات:   انطباق و عدم ناسازگاری با تجربه يکی از مهمترين خاصه‌های يک نظريه بايد باشد .

2.روابط درونی ميان مفاهيم آن :  اين معيار با روابط ميان چند مفهوم نظری مانند سازواری (Consistency)  به معنی فقدان تناقضهای منطقی بين مفاهيم، انسجام (Coherence) به معنی وجود پيوندهای چندگانه بين مفاهيم موجود در ساخت نظريه و همچنين بين آن نظريه و ساير نظريه‌های معتبر و سادگی (Simplicity)  به معنی هرچه کمتر بودن مفروضات مستقل سروکار دارد .

3. جامعيت آن :  جامعيت در بر دارنده کليت يا شمول اوليه است، يعنی قدرت ارائه وحدت در پديده‌های ظاهراً مختلف .

 

نقش نظريه در تحقيق

برای نظريه نقشهای متفاوت و متعددی مطرح شده است، اين تفاوتها بيشتر مربوط به اين موضوع هستند که آيا بايد نظريه را ساخت و سپس به پژوهش پرداخت يا برعکس آن عمل کرد و يا ترکيبی از اين دو روش را به کار بست. روش "ابتدا پژوهش، بعد نظريه" اين عيب را دارد که در اجرای آن برای جمع‌آوری اطلاعاتی کوشش می‌شود که هدف مفيدی برای آنها در نظر گرفته نشده است، اما اطلاعاتی که به اين شيوه گردآوری می‌شوند، ممکن است به کشف نظريه‌های مفيدی منجر گردند. روش "ابتدا نظريه، بعد پژوهش" اين عيب را دارد که پژوهشگر ممکن است فاقد اطلاعات مقدماتی لازم برای ساخت نظريه باشد. ترکيب اين دو روش ممکن است روشهای کلی‌تر، دقيق‌تر و همچنين نمايش منظم‌تری از فرايندهايی را که واقعاً اتفاق افتاده‌اند مهيا سازد.

 

فرايندهای نظريه‌پردازی و نظريه‌آزمايی

ارائه تبيين مناسب از مشاهدات نيازمند فرايند مرتبط نظريه‌پردازی (Theory Construction ) و نظريه‌آزمايی (Theory Testing ) است. نظريه‌پردازی فرايندی است که با يک رشته مشاهدات آغاز شده و به ساختن نظريه‌هايی درباره اين مشاهدات منتهی می‌شود. در فرايند نظريه‌آزمايی از آن نظريه سود می‌جوييم تا مشاهداتمان را هدايت کند، در اينجا از عام به خاص حرکت می‌کنيم.

 

تحقيق و انواع آن 

تحقيق چيست؟

تحقيق عبارت است از مجموعه فعاليتهايی منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستيابی به يکی يا ترکيبی از خواسته‌های زير به صورت فردی يا گروهی صورت می‌گيرد:

1. ارضای يک حس کنجکاوی معرفتی(تحقيق بنيادی)

2. توصيف شرايط يا نگرش عده‌ای از افراد (تحقيق پيمايشی، همبستگی)

3. جستجوی پاسخ و راه‌حل برای يک مساله و مشکل واقعی (تحقيق کاربردی)

 

طبقه‌بندی انواع تحقيق بر اساس هدف

در اين طبقه‌بندی بر ميزان کاربرد مستقيم يافته‌ها و درجه تعميم‌پذيری آنها به شرايط مشابه ديگر تأکيد می‌شود.

- پژوهشهای پايه‌ای يا بنيادی(Basic/Fundamental pure Research ) : تحقيق پايه‌ای نوعی از تحقيق است که اهداف مشخص تجاری ندارد و در آن سعی می‌شود که دانش و نظريه‌ها به طور عام و خالص توسعه يابد و کاربرد عملی دستاوردهای تحقيق مورد توجه نمی‌باشد.

- تحقيق کاربردی(Applied Research ) : هدف از تحقيق کاربردی به دست آوردن درک يا دانش لازم برای تعيين ابزاری است که به وسيله آن نيازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در اين نوع تحقيقات هدف کشف دانش تازه‌ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآورده يا فرايندی در واقعيت را دنبال می‌کند. 

- تحقيق و توسعه(Research & Development ) : فرايند تحقيق و توسعه عبارت است از شناسايی نياز يا استعداد، پيدايش انديشه‌ها، آفرينش، طراحی، توليد، معرفی و انتشار يک محصول و فرايند يا نظام فن‌آوری جديد.

- تحقيقات ارزيابی(Evaluation Research ) : اين نوع تحقيقات، فرايندی جهت جمع‌آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات برای تصميم‌گيری هستند. 

- تحقيق عملی يا کاری(Action Research ) : هدف تحقيق عملی حل مسائل کسب و کار و مديريت از طريق کاربرد روش علمی است. اين نوع تحقيق مربوط به مسائل خاص می‌شود و در يک محيط ويژه به اجرا در می‌آيد. لذا در اکثر موارد نتايج حاصله قابل تعميم به محيط‌های ديگر نمی‌باشد.

 

طبقه‌بندی انواع تحقيق بر اساس روش 

- روش تاريخی(Historical ) : تحقيق تاريخی شامل مطالعه، درک و شرح رويدادهای گذشته است. هدف از مطالعه تاريخی، رسيدن به نتايجی مربوط به علل، تأثيرات يا روند رويدادهای گذشته است که ممکن است به روشن شدن رويدادهای کنونی و پيش‌بينی وقايع آينده کمک نمايد. 

- روش توصيفی-کيفی(Descriptive ) : تحقيق توصيفی آنچه را که هست توصيف و تفسير می‌کند و به شرايط يا روابط موجود، عقايد متداول، فرايندهای جاری، آثار مشهود يا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالبا رويدادها و آثار گذشته را نيز که به شرايط موجود مربوط می‌شوند مورد بررسی قرار می‌دهد.

- روش پيمايشی يا زمينه‌يابی(Survey ) : پيمايش روشی در تحقيق است که فراتر از يک فن خاص در گردآوری اطلاعات است و هدف آن اکتشافی، توصيفی يا تبيينی است. هرچند عمدتا در آن از پرسش‌نامه استفاده می‌شود اما ابزار ديگری از قبيل مصاحبه ساختمند، مشاهده و ... هم به کار می‌رود. 

- روش تحليل محتوايی(Content Analysis ) : تحليل محتوا روشی به منظور دستيابی به ويژگيهای مختلف پيام، ديدگاهها و انديشه‌های فرستنده پيام، علل صدور پيام و آثار پيام است و برای تجزيه و تحليل عينی و منتظم پيامهای مختلفی که از طرق گوناگون مبادله می‌شود به کار می‌رود. آنچه در اين تعريف اهميت دارد شروط عينيت، انتظام و عموميت است. عينيت به اين معنی است که هر مرحله از فرايند پژوهش بايد بر اساس قواعد، احکام و روشهای مشخص انجام گيرد. انتظام به اين معني است که دايره شمول محتوا بايد بر طبق قواعد کاربردی ثابتی مشخص گردد. اين شرط آشکارا، تحليلهايی را که فقط به دنبال جمع‌آوری داده‌های تائيدکننده فرضيه‌های پژوهشگر هستند طرد می‌کند. و عموميت به اين معنيست که يافته‌ها ارتباط نظری با هم داشته باشند، اطلاعات توصيفی صرف درباره محتوا، بدون ارتباط با ديگر ويژگيهای اسناد يا خصوصيات فرستنده و گيرنده پيام، ارزش چندانی ندارد.

- تحقيق ميدانی(Field Research ) : تحقيق ميدانی بيشتر يک جهت‌گيری نسبت به امر تحقيق است تا يک سری روشها و تکنيک‌های کاربردی. روش ميدانی بيشتر شبيه چتری است که دربرگيرنده فعاليتهای هر روش ممکن برای دستيابی به دانسته‌های مورد نظر و فرايندهای تحليل درباره اطلاعات است.

- تحقيق موردکاوانه(Case Study ) : در اين روش با مشاهده تمامی جوانب يک پديده ملموس و بررسی ارتباط آن با ديگر پديده‌هايی که آن را احاطه کرده‌اند، شناختی جامع از آن پديده‌ها فراهم می‌آيد.

- پانل(Panel ) : مطالعات اجتماعی را می‌توان در يک مقطع زمانی و يا در چند مقطع از زمان به انجام رساند. مطالعاتی که در مقاطع زمانی مختلف صورت می‌گيرد را مطالعات طولی می‌خوانند. در اين تحقيقات مخصوصا تأثير عامل زمان مورد سنجش و ارزيابی قرار می‌گيرد و از اين طريق هم دگرگونيهای مرتبط با عقايد، نظرات و حالات و هم تغيير در رفتار، عادات و ... سنجيده می‌شود.

- تحقيق همبستگی(Correlational Research ) : در اين نوع تحقيق هدف آن است که مشخص شود آيا رابطه‌ای بين دو يا چند متغير کمی وجود دارد و اگر اين رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ مطالعات همبستگی تعدادی از متغيرهايی را که تصور می‌رود با يک متغير پيچيده عمده مرتبط هستند ارزيابی می‌کند. متغيرهايی که معلوم شود وابستگی زيادی ندارند، حذف شده و مورد بررسی بيشتر قرار نمی‌گيرند و در مورد متغيرهايی که وابستگی زيادی دارند برای تعيين علی بودن اين روابط نياز به مطالعات علی-تطبيقی يا تجربی می‌باشد. 

- تحقيق علی يا آزمايشی(Experimental Research ) : برای آگاهی از نوع و جهت رابطه‌، بين متغيرهايی که در تحقيق همبستگی مشخص شده است دارای رابطه هستند، از تحقيق آزمايشی استفاده می‌شود. در اين تحقيقات آزمايش‌کننده در متغيرهای مورد نظر دخل و تصرف کرده و سپس به مشاهده تأثيرات آن در تغييرات متغير وابسته می‌پردازد. همچنين آزمايش‌کننده بايد متغيرهای مربوطه ديگر را هم کنترل کند تا در حدی معقول مطمئن شود که تغييرات حاصله در متغير وابسته در واقع از متغيرهای دخل و تصرف شده ناشی می‌شوند.

 

روشهای تحقيق کيفی و کمی

به طور کلی می‌توان روشهای تحقيق را به دو دسته کيفيت‌گرا و کميت‌گرا با ويژگيهای زير تقسيم نمود:

روشهای کيفی

روشهای کمی

تأکيد بر درک و فهم موضوع

تمرکز بر فهم از طريق تحليل منطقی

رويکرد عقلايی و تفسيری

مشاهده و اندازه‌گيری در وضعيت عادی

ذهنيت‌گرا(تأکيد بر ديدگاههای درونی)

فرايند مدار

چشم‌انداز کل‌گرايانه

تعميم ذهنی

تأکيد بر آزمون

تمرکز بر واقعيتها يا دلايل اتفاقات اجتماعی

رويکرد منطقی نقادانه

اندازه‌گيری کنترل شده آزمايشگاهی

عينيت‌گرا(تأکيد بر ديدگاههای بيرونی)

نتيجه مدار

چشم‌انداز جزء‌گرايانه

تعميم از طريق عضويت در جامعه

 

درجه کمی و کيفی بودن روشهای مطرح شده در تحقيق را می‌توان در شکل زير مشاهده کرد:

 

روش علمی و مراحل آن 

روش چيست؟ 

روش، معادلی فارسی برای واژه Method می‌باشد که معنای در پيش گرفتن راه و يا معين کردن گامهايی را دارد که برای رسيدن به يک هدف می‌بايد با نظمی خاص برداشته شود. به طور کلی روش را مجموعه‌ای از شيوه‌ها و تدابيری دانسته‌اند که برای شناخت حقيقت و برکناری از لغزش به کار برده می‌شوند و به سه چيز اطلاق می‌شود:

1- مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدايت می‌کنند.

2- مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعيات بايد به کار روند.

3- مجموعه ابزار يا فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبری می‌نمايند.

 

ويژگيهای کلی روش

ويژگيهای روش علمی بسيارند که در زير به اساسی‌ترين آنها اشاره می‌شود:

1- نظام‌مند بودن(Systematization )

2- عقلايی بودن(Rationality ) : هر روش بايد بر نظمی عقلايی استوار باشد لذا داده‌هايی که بر پايه عواطف، تخيل يا توهم تنظيم شوند مورد پذيرش نيستند.

3- روح علمی(Scientific Spirit ) : هر روش که مبتنی بر نظمی عقلانی باشد برخوردار از روح علمی است و خود مستلزم احراز شرايطی چون بی‌طرفی، تسلط بر خويشتن، سعه صدر و بالاخره تواضع است.

4- واقعيت‌گرايی(Realism ) : هر روش زمانی راه به کشف قوانين درست يا نظريه‌های مستحکم می‌برد که از درون‌نگری و شهودگرايی بپرهيزد. 

روش تحقيق علمی، فرايند جستجوی منظم برای مشخص کردن يک موقعيت نامعين است و منظور از کاربرد آن دستيابی به موارد زير است:

- افزايش ميزان مناسبت(Relevance ) و ارتباط بين جواب و مسأله مورد نظر

- بالابردن ميزان اعتبار(Validity ) و روايی(Reliability )

- کاهش ميزان تورش(Bias ) 

مراحل سه‌گانه روش تحقيق علمی 

گاستون باشلار، مراحل روش علمی را به اين شرح خلاصه می‌کند: 1- غلبه بر پيش‌داوريها، 2- ساختن از راه تعقل و 3- مقايسه با واقعيات. او معتقد بود روش علمی را می‌توان چونان فرايندی در سه پرده نمايشنامه که ترتيب آنها بايد مراعات گردد شرح داد و آن را سلسله مراتب پرده‌های معرفت‌شناختی ناميد. اين سه پرده عبارتند از گسستن، ساختن و مقايسه کردن(يا تجربه).

1- گسستن: پرده اول روش علمی گسستن ازسوابق ذهنی و پيش‌داوريهاست.

2- ساختن: مرحله قبل عملی نخواهد شد مگر بر مبنای ساختن پيش‌فرضهايی که به نظر محقق امکان دارد منطق پديده مورد بررسی را تبيين کند. در پرتو اين چارچوب نظری است که محقق می‌تواند روش کار، عمليات اجرايی و نتايج احتمالی تحقيق را پيش‌بينی کند.

3- مقايسه: يک قضيه را نمی‌توان علمی دانست مگر وقتی که بتوان درستی يا نادرستی آن را با تجربه آزمود، اين وارسی وقايع، مقايسه با تجربه گفته می‌شود و پرده سوم ازفرايند روش علمی است.

گسستن

مرحله 1 : پرسش آغازی

مرحله 2 : مطالعات اکتشافی

ساختن

مرحله 3 : چارچوب نظری مسأله تحقيق

مرحله 4 : ساختن مدل تحليلی

مقايسه

مرحله 5 : بکارگيری ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها

مرحله 6 : تحليل اطلاعات

مرحله 7 : نتيجه‌گيری

 

فرايند تحقيق 

مفاهيم اوليه فرايند تحقيق 

مسأله تحقيق چيست؟ 

يك مسأله به معني آن نيست كه شرايطي به طور جدي با وضعيت موجود در تقابل است و نياز دارد به سرعت برطرف شود. يك مسأله مي‌تواند به سادگي نشانگر شرايطي باشد كه كشف پاسخ و يا راه‌حل صحيح آن مي‌تواند به بهبود موقعيت مناسب فعلي كمك كند. ويژگيهاي يك مسأله تحقيق به شرح زير است:

- واضح، روشن و محدود باشد يعني اصل تحديد مسأله در آن رعايت شده باشد.

- بايد قابليت آن را داشته باشد كه بتوان از آن فرضيه‌هايي را استخراج كرد، به عبارت ديگر مسأله بايد امكان بررسي را داشته باشد و زمينه را براي بيان ادعاهايي در مورد پاسخها و راه‌حلها فراهم آورد.

- با توجه به جدا بودن قلمرو علم از فلسفه و عرفان، مسأله تحقيق نبايد بر داوريها و قضاوتهاي غير علمي تأكيد داشته باشد و جهت‌گيريهاي اخلاقي، ارزشي، فلسفي و عرفاني را در تحقيق ايجاد كند.

- با توجه به اينكه علم محصول بكارگيري روش علمي است نبايد مسأله تحقيق حالت پيش‌بيني كلي و بيان روزنامه‌اي داشته باشد و ادعاهاي غير قابل بررسي و آزمون را مطرح سازد.

-  مسأله تحقيق بايد حالت پرسشي داشته باشد و به صورت جمله خبري بيان نشود.

- در هر مسأله تحقيق بايد حداقل بر دو مفهوم يا متغير كلي تأكيد شود.

- اگر مسأله‌اي به طور بالقوه قابليت اندازه‌گيري در قالب فرضيه را نداشته باشد در نهايت نمي‌توان ادعا كرد كه مسأله مزبور پاسخي يافته است.

 

چارچوب نظري تحقيق(Theoritical Framework ) 

چارچوب نظري الگويي است كه فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بين عواملي كه در ايجاد مسأله مهم تشخيص داده شده‌اند، نظريه‌پردازي مي‌كند. چارچوب نظري نبايد ضرورتا سخن پژوهشگر باشد و گاه به طور منطقي از نتايج تحقيقات قبلي پيرامون مسأله نشأت مي‌گيرد. در بسياري موارد ادغام باورهاي منطقي فرد پژوهشگر و تحقيقات مرتبط منتشر شده با مسأله تحقيق در ايجاد مبنايي براي بررسي موضوع تحقيق نقش محوري دارد. ويژگيهاي اساسي يك چارچوب نظري به شرح زير است:

- متغيرهاي مرتبط با مسأله تحقيق بايد شناسايي و تعيين شوند.

- حداقل بايد چگونگي رابطه بين دو يا چند متغير وابسته و مستقل را تعيين كند.

- اگر ماهيت و جهت روابط بر اساس يافته‌هاي حاصل از تحقيقات قبلي به صورت نظري بيان گردد، بايد خطوط كلي مثبت يا منفي بودن اين روابط را نشان دهد.

- بايد به روشني با استفاده از يافته‌هاي تحقيقات قبلي به اين سوال پاسخ داد كه چرا ما انتظار داريم اين روابط وجود داشته باشد.

- نموداري براي چارچوب نظري (مدل تحليلي) ارائه شود تا بتوان روابط نظري را مجسم نمود. 

متغير چيست؟

متغير كميتي است كه در دامنه‌اي معين مي‌تواند از يك فرد به فرد ديگر و از يك مشاهده به مشاهده ديگر مقادير مختلفي را ايجاد كند، بنابراين چيزي است كه تغيير مي‌كند و محقق آنها را بنا به هدف تحقيق خود كنترل، دستكاري يا مشاهده مي‌كند و در برخي مواقع متغير نمادي است كه اعداد يا ارزشهايي به آن منتسب مي‌شود. چند نمونه از متغيرهاي اصلي عبارتند از: 

* متغير وابسته :  متغيري است كه هدف محقق تشريح يا پيش‌بيني تغيير‌پذيري در آن است. با تجزيه و تحليل متغير وابسته و با شناسايي عوامل موثر بر آن مي‌توان پاسخها يا راه‌حلهايي را براي مسأله شناخت. محقق به تعيين مقدار و اندازه‌گيري اين متغير و متغيرهاي ديگري كه روي آن تأثير مي‌گذارند علاقمند است .  

* متغير مستقل :  اين متغير ويژگي و خصوصيتي است كه بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت و دستكاري مي‌شود و مقاديري را مي‌پذيرد تا تأثيرش بر روي متغير وابسته مشاهده شود. تغيير در يك متغير مستقل، تغييرات قانونمندي در متغير وابسته به وجود مي‌آورد، بنابراين در هر آزمايش تجربي متغير مستقل همان محرك مي‌باشد .

* متغير تعديل‌گر :  گاه حضور يك متغير سوم تحت عنوان متغير تعديل‌گر، رابطه مورد انتظار اصلي و اوليه بين متغيرهاي مستقل و وابسته را تغيير مي‌دهد. متغير تعديل‌گر متغيري كمي يا كيفي است كه جهت يا ميزان رابطه ميان متغيرهاي وابسته و مستقل را تحت تأثير قرار مي‌دهد و در حقيقت يك متغير مستقل ثانوي است .  

* متغير مداخله‌گر :  متغيري است كه محقق براي استنتاج از نحوه تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته مورد نظر قرار مي‌دهد و تأثير آن را نه مي‌توان كنترل كرد و نه بطور مستقيم و مستقل از ساير متغيرها مشاهده كرد، لذا به اين تأثير در تحليل نهايي اشاره مي‌شود. متغير مداخله‌گر معمولا بر اعتبار دروني و بيروني تحقيق اثر مي‌گذارد .  

* متغير كنترل :  در يك تحقيق اثر تمام متغيرها را بر يكديگر نمي‌توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد بنابراين محقق اثر برخي از متغيرها را كنترل نموده و يا آنها را خنثي مي‌كند، اين نوع متغيرها، متغير كنترل ناميده مي‌شوند .

 

فرضيه‌هاي تحقيق(Hypothesis ) 

فرضيه تحقيق، بيان حدسي و فرضي در مورد روابط احتمالي بين دو يا چند متغير است. پس در درجه اول، فرضيه بياني است مبتني بر احتمال نه يقين و در درجه دوم، فرضيه‌ها معمولا به شكل جملات تفسيري يا اخباري بيان مي‌شوند و طبعا به طور اعم يا اخص متغيري را به متغير ديگر مرتبط مي‌سازد. فرضيه را مي‌توان در حكم پاسخ محقق به سوال مربوط به مسأله علمي تلقي كرد. قالبهاي فرضيه‌سازي عبارتند از:

1. فرضيه‌سازي مقايسه‌اي :  در اين نوع فرضيه‌سازي محقق در پي آن است كه تفاوت تأثير دو يا چند متغير را بر يك يا چند متغير ديگر بررسي كند.(ساختارهاي ماتريسي در مقايسه با ساختارهاي وظيفه‌اي در سازمانهاي پژوهشي ايجاد تعلق خاطر بيشتري مي‌كنند).

2. فرضيه‌سازي رابطه‌اي(همبستگي):   در اين شيوه از فرضيه‌سازي، محقق در پي آن است كه رابطه و جهت همبستگي بين دو يا چند متغير را مورد بررسي قرار دهد.(بين ساختار سازماني و ميزان بهره‌وري كاركنان رابطه وجود دارد).

3. فرضيه‌هاي علي :  اين نوع فرضيه‌ها براي كشف و تعيين رابطه علت و معلولي بين دو يا چند متغير به كار مي‌رود.(تمركز بيش از حد تصميم‌گيري باعث كاهش رضايت شغلي كاركنان مي‌شود).

4. فرضيه‌هاي توصيفي :  در اين نوع فرضيه‌ها وضعيت يك متغير خاص بيان مي‌شود و در آن استنباط خاصي مطرح نيست. اين نوع فرضيه‌ها در قالب فرضيه‌هاي آماري قابل بيان نيستند، زيرا با محاسبه شاخص آماري در جامعه به راحتي مي‌توان فهميد كه آيا فرضيه تأييد يا رد شده است.(بيش از هفتاد درصد محققان مراكز تحقيقاتي وابسته به دولت از كار خود رضايت ندارند).

 

فرضيه آماري

هر فرضيه علمي بايد آزمون‌پذير باشد، پس در تحقيقات علوم اجتماعي  بايد از فرضيه‌هاي پژوهشي، فرضيه‌هاي آماري ساخت. فرضيه آماري معمولا گزاره‌اي است درباره يك يا چند توزيع جامعه كه به وسيله آن مي‌توان كيفيت يا كميت يك صفت را در جامعه پيش‌بيني كرد. براي آزمون، هر فرضيه پژوهشي به دو فرضيه آماري تقسيم مي‌شود: 

الف) فرضيه صفر(Null Hyp .) : فرضيه صفر يك بيان مقداري بر مبناي برهان خلف است و نبود هيچ رابطه مهم بين دو متغير و يا نبود هيچ تفاوت مهم بين دو گروه را بيان مي‌كند و به نحوي تهيه و تنظيم مي‌شود كه بتوان آن را براي رد احتمالي مورد آزمون قرار داد.

ب) فرضيه خلاف(Alternative Hyp .) : فرضيه خلاف در واقع عكس فرضيه صفر است و اغلب منطبق بر ادعاي مطرح ‌شده در فرضيه پژوهشي است و بيان‌كننده انتظار محقق درباره نتايج تحقيق است.

 

روشها و ابزارهاي جمع‌آوري داده‌ها 

اندازه‌گيري و سطوح آن

يك پژوهشگر متغيرها را عملياتي مي‌كند تا راهي براي سنجش كميت مفاهيم ذهني بيابد و بر پايه صفات خاصي كه آن مفاهيم القا مي‌كنند به مقايسه‌هايي بين پديده‌هاي دنياي واقعي بپردازد. اين روش نسبت دادن اعداد براي بيان ويژگيهاي يك پديده را اندازه‌گيري مي‌نامند.

اندازه‌گيري در سطوح مختلف امكان‌پذير است و هر سطحي شيوه سنجش و تحليل آماري ويژه خود را دارد، اين سطوح عبارتند از:

* سطح اسمي (Nominal):  در اين نوع اندازه‌گيري اشياء، پديده‌ها و موضوعات بر حسب دارا بودن يا نبودن يك صفت يا ارزش طبقه‌بندي مي‌شوند. در اين طبقه‌بندي، هيچ توالي و ترتيب واقعي از نظر تقدم و تأخر ذاتي وجود ندارد. اين سطح تنها براي اسم‌گذاري و طبقه‌بندي كاربرد دارد .

* سطح ترتيبي (ordinal):  در اين سطح متغيرها علاوه بر آنكه بر حسب دارا بودن يا نبودن صفت مورد اندازه‌گيري يا ترجيحشان نسبت به يك پديده درجه‌بندي مي‌شوند، بلكه به طور نسبي شدت و ضعف اندازه صفت يا ترجيحشان نيز مشخص مي‌شود. اين شدت و ضعف به صورت تقدم و تأخر بيان مي‌شود. البته ميزان اختلاف اندازه در درجات مختلف مشخص نيست و ممكن است فاصله‌ها مساوي نباشند .

* سطح فاصله‌اي (interval) :  در اين سطح از اندازه‌گيري نه تنها ترتيب اشياء يا صفتهاي مورد اندازه‌گيري مشخص است بلكه فاصله بين واحدهاي اندازه‌گيري نيز معلوم است. در اين مقياس فواصل مساوي بين اعداد نشان‌دهنده فواصل مساوي بين صفتهاي مورد اندازه‌گيري است. در سطح فاصله‌اي، همبستگي، ترتيب و فاصله بين اعداد داراي معني است .

* سطح نسبي (Ratio) :  اندازه‌گيري در اين سطح به گونه‌اي است كه مقولات و متغيرهاي آن داراي ترتيب طبيعي بوده و مي‌توان تفاوت ميان مقولات آن را به طور دقيق، كمي كرده و با عدد نشان داد .  

 

مقياس 

مقياسها عبارتهايی هستند که تحت قوانينی امکان تخصيص حرف يا نمره را برای افراد، نگرش و رفتارهای آنها فراهم می‌آورد. هر حرف يا نمره‌ای که منظور می‌شود نماينده ميزان مالکيت فرد از چيزی است که مقياس مدعی اندازه‌گيری آن است. نقش اصلی مقياس، تقسيم افراد به گروههای کلی برحسب نگرش معينی است، لذا نمی‌توان انتظار داشت که مقياسها به تنهايی نگرش دقيقی از يک موضوع منفرد فراهم آورند، زيرا اين تکنيکها برای قرار دادن افراد بر روی يک پيوستار خطی نسبت به يکديگر آن هم به صورت نسبی (نه مطلق) طراحی می‌شوند. انواع مقياسهای مورد استفاده در تحقيقات عبارتند از: 

الف) مقياس ليکرت: اين مقياس شامل مجموعه‌ای از سوالات است که بار نگرشی يا ارزشی همه آنها تقريبا برابر تلقی می‌شود. پاسخگو مقياسی را که بين دو حد نهايی مانند موافق-مخالف، علاقه-تنفر يا پذيرش-رد محصور است بر حسب شدت يا ضعف نگرش خود برمی‌گزيند. برای تعيين نمره نگرش هر فرد، نمرات هر يک از موقعيتهای منتخب او در تمام مقياسها با هم جمع و سپس معدل‌گيری می‌شود و به اين ترتيب نمره نگرش فرد محاسبه می‌گردد. اين مقياس برای تحقيقات رفتاری بيشترين کارايی و استفاده را دارد. 

ب) مقياس ترستون: اين مقياس شامل مجموعه‌ای از گويه‌هاست که برای سنجش برخی از مفاهيم به کار می‌رود. در اين مقياس از پاسخگو خواسته می‌شود تا تمام مواردی را که با آنها موافق است اعلام کند و امتياز او بر اساس اين موافقتها تعيين می‌شود. 

ج) مقياس گاتمن(تجمعی): در اين مقياس سوالات بر حسب ميزان دشواری، پيچيدگی يا بار ارزشی آنها (از کمترين تا بيشترين) تنظيم می‌شوند. به اين ترتيب که پاسخ صحيح و تأييد آخرين مورد به منزله توفيق انجام همه موارد قبلی يا تأييد همه آنهاست. از اين رو در استفاده از مقياسهای تجمعی اگر جمع نمرات پاسخگو در دست باشد، الگوی پاسخگويی او قابل پيش‌بينی است. کاربرد اين مقياس محدود است و برای مواردی مناسب است که فقط يک خصيصه با ابعادی مشخص مورد بررسی است. 

د) مقياس بوگاردوس: در اين مقياس در انتهای سمت چپ تمايل و در انتهای سمت راست عدم تمايل نشان داده می‌شود. اين مقياس برای سنجش نگرش مردم نسبت به گروههای ديگر کاربرد دارد و در آن از پاسخگو خواسته می‌شود درباره گروههای ديگر انديشيده و نظر دهد که در صورت برخورد با آنها چه می‌کند. 

ه) مقياس اوزگود: اين مقياس از سه عنصر تشکيل شده است: 1- مفهوم، که بر اساس خصوصيات معنايی و نگرشی خود مورد ارزيابی قرار می‌گيرد. 2- جفت صفات حدی، که اساس مقياس را تشکيل می‌دهد. 3- واحدهای درجه‌بندی مقياس که فاقد تعريف است و به دلايل عملی تعداد آنها از 5 واحد بيشتر و از 9 واحد کمتر است. اوزگود که خود مبدع اين مقياس است، مقياسهای 7 واحدی را به کار برده است. در اين روش جفتهايی از صفات حدی را با توجه به هدف تحقيق انتخاب و در حدهای (طرفين) يک سری مقياس 7 واحدی قرار می‌دهند، سپس مفهومی را که اندازه‌گيری نگرش مربوط به آن مدنظر است در بالای مجموعه مقياس می‌نويسند. به پاسخگو تعليم داده می‌شود که چگونه با توجه به احساس و درک خويش از مفهوم مورد نظر، نظر خود رابا قرار دادن ضربدر بر روی يکی از 7 واحد محصور بين دو صفت متضاد مشخص کند. 

و) طيف ترکيبی: طيف‌های ليکرت، ترستون و گاتمن هريک جنبه‌های قوی و ضعيفی دارند، برای دستيابی به يک طيف نسبتا جامع، می‌توان اين طيفها را با هم ترکيب کرد.

 

انواع ابزارها و روشهای جمع‌آوری داده‌ها 

داده ها را با چهار روش کلی که هريک انواع و ويژگيهای خاصی دارند می‌توان از جامعه يا نمونه آماری استخراج کرد. اين ابزارها عبارتند از:

1. پرسش‌نامه (Questionnaire) : پرسش‌نامه عبارت از مجموعه‌ای از پرسشهاست که به صورت باز يا بسته(دارای مقياس)طراحی شده‌اند تا وضعيت نگرش افراد نسبت به يک واقعيت از طريق آن ارزيابی شود .

2. مصاحبه (Interview) : مصاحبه شيوه‌ای از جمع‌آوری اطلاعات است که در آن پژوهشگر با آزمودنی تماس مستقيم برقرار می‌کند و از طريق طرح پرسشهای گوناگون، به ارزيابی عميق ادراکات، نگرشها، علائق و باورهای او می‌پردازد .

3. مشاهده (Observation) : مشاهده عبارت است از فرايند شناسايی، ثبت، نامگذاری، مقايسه و تحليل آنچه روی می‌دهد، مانند مشاهده کارگران يک کارگاه در مطالعات کارسنجی و زمان‌سنجی

4. بررسی مدارک و اسناد  : داده‌هايی که در تحقيق به کار می‌روند ممکن است اوليه يا ثانوی باشند. داده‌های اوليه را محقق به صورت دست اول و بيشتر از طريق مشاهده، پرسش‌نامه و مصاحبه به دست می‌آورد. داده‌های ثانويه از منابع ديگر که توسط ديگران جمع‌آوری و توليد شده و به صورتهای اسناد، آمارهای رسمی و غير رسمی، مدارک و اسناد سازمانی و منابع علمی(کتابها، مجلات و...) موجودند، به دست می‌آيند .

 

روايی(Validity ) و پايايی(Reliability ) ابزارهای اندازه‌گيری 

منظور از روايی آن است که آيا ابزار اندازه‌گيری می‌تواند خصيصه‌ای که برای اندازه‌گيری آن طراحی شده است را اندازه‌گيری نمايد يا خير؟ موضوع روايی از آن جهت اهميت دارد که اندازه‌گيريهای نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد.

منظور از پايايی آن است که اگر ابزار اندازه‌گيری را در يک فاصله زمانی کوتاه چندين بار و به گروه واحدی از افراد بدهيم، نتايج حاصل نزديک به هم باشد.

 

پيش‌آزمون (Pre-Test ) 

پيش‌آزمون يکی از مراحل  فرايند تحقيق علمی است که معمولاً پس از طراحی ابزار سنجش به منظور اجرای آزمايشی آن انجام می‌پذيرد. نتايج گردآوری شده بعد از اجرای مرحله پيش‌آزمون به محقق کمک می‌کند تا اصلاحات لازم را در بخشها و مراحل گوناگون تحقيق به عمل آورد و کارايی روش به کار گرفته شده و ابزار اندازه‌گيری را در سنجش واقعيت مسأله بيازمايد.

 

نمونه‌گيری و روشهای آن 

جامعه و نمونه آماری 

جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشياء و...(واحد) که حداقل در يک صفت مشترک باشند و معمولا با N نمايش داده می‌شود. نمونه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از يک قسمت، يک گروه يا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شود به طوريکه اين مجموعه معرف کيفيات و ويژگيهای آن قسمت، گروه يا جامعه بزرگتر باشد و معمولا آن را با n نمايش می‌دهند.

 

انواع نمونه‌گيری

گزينش واحدها از جامعه آماری می‌تواند به سه گونه کلی انجام پذيرد: 

الف) نمونه‌گيری انباشته يا کومه‌ای: اين نوع نمونه‌ها به دليل عدم وجود دليل قاطع برای معرف جامعه آماری بودن، ارزش علمی چندانی ندارد.

ب) نمونه‌گيری نظری يا قضاوتی: اين نوع نمونه‌ها بر اساس داوری افراد خاص يا خود پژوهشگر برای بررسی انتخاب می‌شوند.

ج) نمونه‌گيری‌ تصادفی يا احتمالی: در اين نوع نمونه‌گيری احتمال يکسانی برای انتخاب شدن همه نمونه‌های ممکن وجود دارد.

نمونه‌گيری احتمالی دارای چهار نوع عمده است که انتخاب هريک از آنها به ماهيت مسأله تحقيق، در دسترس بودن چارچوب مناسب نمونه‌گيری و به روشی که داده‌ها گردآوری می‌شود، بستگی دارد.

1. نمونه‌گيری تصادفی ساده :  در اين روش همه افراد جامعه شانس انتخاب شدن را داشته و اين شانس برای همه مساوی است .

2. نمونه‌گيری تصادفی سيستماتيک :  در اين روش از روی ليست همه افراد جامعه، اولين نفر به طور تصادفی معين می‌شود. بقيه افرادی خواهند بود که با آن به اندازه d ، 2d ، 3d و... فاصله دارند .

3. نمونه‌گيری قشری نسبی :  در اين روش جامعه به طبقاتی تقسيم می‌شود و سپس تعداد افراد نمونه به همان نسبت طبقات در جامعه تعيين می‌شود .

4. نمونه‌گيری قشری غيرنسبی :  در اين روش تعداد افراد نمونه بدون توجه به نسبت هر طبقه در جامعه تعيين می‌شود .

5. نمونه‌گيری خوشه‌ای :  در اين روش ابتدا گروههايی که افراد نامتجانس دارند، مشخص می‌شوند. سپس چند گروه به طور تصادفی انتخاب شده و بعد تعدادی زيرگروه به طور تصادفی انتخاب و در نهايت همه افراد آخرين زيرگروه انتخابی آزمون می‌گردند .

 

عوامل مؤثر در تعيين اندازه نمونه

توصيه آن است که حجم نمونه تا حد امکان بزرگ انتخاب شود. زيرا در آن صورت شباهت ميانگين و انحراف معيار گروه نمونه با جامعه مادر بيشتر است، همچنين حجم نمونه ارتباط بسيار نزديکی با آزمون فرض صفر در تحقيق دارد. به اين ترتيب که هرچه اندازه گروه نمونه بزرگتر باشد، محقق با قاطعيت بيشتری فرض صفر را که واقعا نادرست است، رد می‌کند. 

برخی از عواملی که در تعيين حجم نمونه دخيل هستند، عبارتند از: 

- اهداف تحقيق

- روش تحقيق و روشهای آماری وابسته به آن

- امکانات مالی و زمانی محقق

- حجم جامعه مادر

- نحوه کنترل متغيرهای ناخواسته

- ميزان تأثير‌پذيری متغير وابسته از متغير مستقل

- درصد خطاپذيری در نتايج

- ناهمگونی شديد متغيرها و عوامل مورد مطالعه در جامعه مادر

- ميزان روايی و پايايی ابزار اندازه‌گيری متغير وابسته 

 

تجزيه و تحليل و تفسير داده‌ها

تعريف تجزيه و تحليل داده‌ها و انواع روشهای تجزيه و تحليل 

تجزيه و تحليل به معنی طبقه‌بندی، تنظيم، پردازش، دستکاری و خلاصه کردن داده‌ها برای يافتن پاسخ برای پرسش‌های پژوهش است. هدف از تحليل، تقليل داده‌ها به شکل قابل فهم و قابل تفسير است به نحوی که بتوان روابط متغيرهای گوناگون مرتبط با مسأله پژوهش را مورد مطالعه قرار داد. روشهای مختلف تجزيه و تحليل را می‌توان به سه نوع کلی که هر يک دارای روشهای خاص خود هستند تقسيم کرد:

1. تجزيه و تحليل توصيفی :  در اين روش، محقق داده‌های جمع‌آوری شده را با استفاده از شاخصهای آمار توصيفی خلاصه و طبقه‌بندی می‌کند. به عبارت ديگر ابتدا داده‌های جمع‌آوری شده را با تهيه جدول توزيع فراوانی خلاصه می‌کند و سپس به کمک نمودار آنها را نمايش می‌دهد و سرانجام با استفاده از ساير شاخصهای آمار توصيفی آنها را خلاصه می‌کند. ابزارهای مورد استفاده در اين روش جدول و نمودار می‌باشند .

2. تجزيه و تحليل مقايسه‌ای :  در اين روش علاوه بر اينکه اطلاعات جمع‌آوری شده و به صورت توصيفی مورد تجزيه و تحليل قرار می‌گيرند، با يکديگر نيز مقايسه می‌شوند. سوالی که در اين نوع تجزيه و تحليل مطرح می‌شود اين است که آيا شاخص آماری محاسبه شده بزرگتر يا کوچکتر از شاخص آماری ديگر است. به اين معنی که دو يا چند شاخص آمار توصيفی (ميانگين، ميانه، انحراف معيار و واريانس) نسبت به هم مورد مقايسه واقع می‌شوند .

3. تجزيه و تحليل علی :  در اين روش روابط علت و معلولی بين متغيرهای مستقل و وابسته مورد بحث و بررسی قرار می‌گيرد و محقق با رد يا تأييد فرضيه‌های آماری به تأييد يا رد روابط علت و معلولی بين متغيرها می‌پردازد .

4. فرا تحليل :  فرايند تحليل را می‌توان به دو بخش عمده مقدماتی و عالی تقسيم کرد، برای تجزيه و تحليل عالی پژوهشگر تحليل خود را بر تحليلهای مقدماتی (با استفاده از روشهای پيشين) استوار می‌کند و به طور کلی بايد فعاليتهای عمده زير را انجام دهد :

- آشکار سازی روابط و توضيح چرايی وجود روابط

- بررسی نتايج پيش‌بينی نشده

- بررسی دلايل يافتن الگوهايی ضعيف‌تر يا قويتر از الگوهای مورد انتظار

- رسيدگی به نتايج متضاد و توضيح در مورد تضادها

- بررسی بيشتر روابط برای پی بردن به ميزان قوت الگوی مورد انتظار

 

تفسير ضريب همبستگی 

با توجه به اينکه ماهيت اکثر داده‌های مديريتی، امکان بهره‌گيری از ضرايب همبستگی را فراهم می‌آورد، لذا ضرورت دارد تصوير درستی از اين ضريب و خطاهای مربوط به آن برای پژوهشگر فراهم آيد. بعضی از خصوصيات داده‌های نمونه، ممکن است به طور مصنوعی مقدار ضريب همبستگی را بيشتر و کمتر نشان داده و در نتيجه رابطه واقعی بين متغيرها تحريف گردد. در اينجا به چند مورد اشاره می‌شود: 

- محدوديت در دامنه تغيير مقادير يک متغير ممکن است مقدار ضريب همبستگی را کاهش دهد.

- استفاده از گروههای انتهايی باعث افزايش ضريب همبستگی می‌شود.

- ترکيب گروههايی با ميانگين متفاوت ممکن است تأثيری غير قابل پيش‌بينی بر روی ضريب همبستگی ايجاد کند.

- نمره‌های انتهايی بخصوص در نمونه‌هايی با حجم کم ممکن است تأثير زيادی بر ضريب همبستگی داشته باشد.

- رابطه غير خطی يا منحنی بين x و y ، ممکن است مقدار ضريب همبستگی پيرسون را به صفر نزديک کند.


مدیریت کارگروه امور پژوهشی